ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan: Het ‘Caesar Fitness + Spa Resort’ concept dat aan de lid/deelnemer wordt aangeboden evenals de diverse activiteiten die onder de naam ‘Caesar Fitness +Spa Resort’ worden aangeboden. Tevens de organisator van dit bewegingsconcept zijn de Cleopatra’s Mauritskade BV h.o.d.n.

Caesar Fitness + Spa Resort gevestigd te Den Haag (KvK nummer: 27163898). Vestiging: de fysieke locatie waar Caesar Fitness + Spa Resort wordt aangeboden. Manager: degene die zorg draagt voor het beheer van de Caesar Fitness + Spa Resort vestiging. Lid/deelnemer: is de natuurlijke persoon of -in geval van bedrijfsfitness de rechtspersoon-van 16 jaar of ouder die deelneemt aan het Caesar Fitness + Spa Resort concept.

Artikel 2: Aanmelding en toegang

2.1 De aanmelding voor Caesar Fitness + Spa Resort vindt plaats door:

a. Het inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, aan de receptie bij de vestiging van de betreffende Caesar Fitness + Spa Resort in te vullen en te ondertekenen.

b. In geval van bedrijfsfitness op de met de werkgever overeengekomen wijze. Lid/deelnemer heeft bij inschrijving het recht om aan Caesar Fitness + Spa Resort mee te delen dat hij/zij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van redenen, binnen 7 dagen vanaf de dag van inschrijving.

2.2 De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat Caesar Fitness +Spa Resort de aanmelding heeft ontvangen.

2.3 Het inschrijfgeld á € 150,00 is bij inschrijving verschuldigd.

2.4 De administratiekosten zijn bij inschrijving verschuldigd.

2.5 Caesar Fitness + Spa Resort behoudt zich het recht voor om actiematig kortingen te geven. Hierbij is het inschrijfformulier leidend.

2.6 Caesar Fitness + Spa Resort is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden, met in achtneming van de AVG.

2.7 Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt een aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Caesar Fitness + Spa Resort zodra het lidmaatschap kan aanvangen.

2.8 Op vertoon van een geldige Caesar Fitness + Spa Resort entree-band krijgt men toegang tot de Caesar Fitness + Spa Resort vestiging.

2.9 Indien men de entree-band is vergeten kan men onder betaling van een borg van € 10,00 een entree-band lenen. De borg zal worden geretourneerd wanneer de geleende entree-band wordt ingeleverd.

2.10 Met een geldige Caesar Fitness +Spa Resort entree-band is lid/deelnemer gerechtigd om tijdens openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van Caesar Fitness + Spa Resort.

2.11 Kinderen van 16 en 17 jaar dienen bij inschrijvingeen schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd/verzorger in te leveren samen met een kopie legitimatie van hun ouder/voogd/verzorger.

Artikel 3: Caesar Fitness + Spa Resort entreeband

3.1 Lid/deelnemer ontvangt bij inschrijving een Caesar Fitness + Spa Resort entree-band, welke toegang geeft tot de faciliteiten en activiteiten van Caesar Fitness + Spa Resort.

3.2 Caesar Fitness + Spa Resort entree-band blijft te allen tijde eigendom van Caesar Fitness + Spa Resort.

3.3 Lid/deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Caesar Fitness + Spa Resort entree-band.

3.4 Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Caesar Fitness + Spa Resort entree-band, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Lid/deelnemer dient voorstaande te melden bij de receptie van Caesar Fitness + Spa Resort, waarna de entree-band wordt geblokkeerd voor toegang. Een vervangende entree-band kan tegen betaling van € 10,- worden verkregen aan de receptie van Caesar Fitness + Spa Resort.

Artikel 4: Openingstijden

4.1 Caesar Fitness + Spa Resort behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

4.2 Op officiële en erkende feestdagen is Caesar Fitness + Spa Resort vestiging gerechtigd gesloten te zijn c.q. andere openingstijden aan te kondigen.

4.3 Caesar Fitness + Spa Resort is gerechtigd delen van en of de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. In een dergelijk geval heeft lid/deelnemer geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

5.1 Een lidmaatschapsovereenkomst bij Caesar Fitness + Spa Resort wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur vanaf de ingangsdatum. Na de afgesproken contractduur zal de lidmaatschapsovereenkomst flexibel doorlopen tot wederopzegging met in achtneming van artikel 7 tenzij anders overeengekomen. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt bepaald door de startdatum die lid/deelnemer invult op het inschrijfformulier. De eerste periode van 4 weken zal ingaan vanaf deze startdatum. Lid/deelnemer is het lidmaatschapsgeld over de gehele lidmaatschapsperiode bij vooruitbetaling verschuldigd. Caesar Fitness + Spa Resort biedt lid/deelnemer echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen bij vooruitbetaling te voldoen. Indien lid/deelnemerkiest voor betaling per automatische incasso zal het lidmaatschapsgeld per periode geïncasseerd worden via een,door de lid/deelnemer goedgekeurde, automatische incasso.

5.2 Aan de receptie in de vestiging kunt u informeren naar onze tarieven.

5.3 Lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

5.4 Betaling middels automatische incasso geschiedt deze per periode.

5.5 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde lidmaatschapsgeld, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso nogmaals uitgevoerd. Als het verschuldigde lidmaatschapsgeld na de 2e incasso nog niet is voldaan, wordt € 9,- stornokosten in rekening gebracht. Lid/deelnemer krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde lidmaatschapsgeld te voldoen. Indien lid/deelnemer na deze periode van twee weken in gebreke blijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt zijn voor rekening van lid/deelnemer.

5.6 De Caesar Fitness + Spa Resort entree-band wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Lid/deelnemer kan de toegang tot Caesar Fitness + Spa Resort vestiging worden geweigerd. Caesar Fitness + Spa Resort is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met lid/deelnemerte beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

5.7 Indien door lid/deelnemer geen gebruik wordt gemaakt van het recht tot onbeperkt toegang, vindt er geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.

5.8 Opschorten van het lidmaatschap:

5.8.1 Indien lid/deelnemer 28 dagen of langer in het buitenland is, kan op vertoon van een bewijs het lidmaatschap worden opgeschort. Voor deze opschorting dienen administratiekosten van €1,- per dag te worden betaald. Bij een opschorting zal de einddatum van de looptijd van het lidmaatschap met de duur van de opschorting worden verlengd. Opschorting is alleen mogelijk indien lid/deelnemer dit vóóraf bij de receptie middels een opschortingsformulier kenbaar heeft gemaakt met een vaste einddatum van de opschorting. Na deze einddatum zal het lidmaatschap automatisch worden geactiveerd en doorlopen.

5.8.2 Indien lid/deelnemerzwanger is of een medische redenen heeft waardoor lid/deelnemer tijdelijk geen gebruik kan maken van zijn/haar lidmaatschap, dan kan het lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort. Opschorting kan alleen wanneer dit vooraf wordt gemeld bij de receptie middels een opschortingsformulier en op vertoon van een bewijs. Er zal dan worden opgeschort met een vaste einddatum. Na deze datum zal het lidmaatschap automatisch worden geactiveerd en doorlopen.

5.9 Caesar Fitness + Spa Resort behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.

5.10 Caesar Fitness + Spa Resort behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks te indexeren.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik maken van alle faciliteiten bij Caesar Fitness + Spa Resortis geheel voor eigen risico van lid/deelnemer.

6.2 Zowel Caesar Fitness + Spa Resort als ook haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van lid/deelnemer en/of derden ontstaan op welke wijze dan ook.

6.3 Caesar Fitness + Spa Resort als ook haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van lid/deelnemer en/of derden.

6.4 Lid/deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Caesar Fitness + Spa Resort indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van lid/deelnemer is te wijten.

Artikel 7: Beëindigen

7.1 Lid/deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door middel van het invullen en ondertekenen van het opzegformulier bij de receptie of middels een e-mail aan info@caesar-denhaag.nl.

7.2 De opzegtermijn bedraagt één periode van vier weken. Gerekend vanaf de datum waarop de huidige periode afloopt met in achtneming van de looptijd van het aangegane lidmaatschap (zie artikel 5. Lidmaatschap, termijn en betaling).

7.3 De Caesar Fitness + Spa Resort entree-band dient na afloop van het lidmaatschap te worden geretourneerd aan Caesar Fitness + Spa Resort. Dit dient te gebeuren binnen één maand na afloop van het lidmaatschap. Bij het in gebreke blijven hiervan verleent lid/deelnemer hierbij een éénmalige machtiging voor een incasso van € 10,00 van de rekening van lid/deelnemer.

7.4 Caesar Fitness + Spa Resort behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedragde entree-band in te vorderen en het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

7.5 Indien lid/deelnemer verhuist buiten een straal van 10 kilometer van de Caesar Fitness + Spa Resort vestiging kan op vertoon van een bewijs het lidmaatschap binnen de looptijd worden beëindigd. De opzegtermijn van één periode zal in acht worden genomen, gerekend vanaf de datum waarop de huidige periode afloopt.

Artikel 8: Annuleringen algemeen

8.1 Wanneer lid/deelnemereen reservering annuleert, dan biedt lid/deelnemer onherroepelijk aan de in artikel 9 bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te bevatten. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan lid/deelnemergeen rechten ontlenen.

8.2 In de situatie dat lid/deelnemerhelemaal niet verschijnt op het gereserveerde tijdstip is lid/deelnemerin alle gevallen verplicht de reserveringswaarde van de overeengekomen dienst te betalen.

8.3 Bedragen die door Caesar Fitness + Spa Resort aan derden ten gevolge van een annulering door lid/deelnemerreeds verschuldigd zijn geworden, dienen door lid/deelnemerte allen tijde volledig aan Caesar Fitness + Spa Resort te worden vergoed, mits Caesar Fitness + Spa Resort niet onredelijk heeft gehandeld door de betreffende verplichtingen aan te gaan.

Artikel 9: Annuleringen van diensten

9.1 Annulering dag arrangementen en behandelingen

a. Bij een annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de door lid/deelnemer gereserveerde dienst dient lid/deelnemer 100% van de reserveringswaarde te betalen aan Caesar Fitness + Spa Resort.

b. Bij een annulering tussen de 24 -48 uur voor de ingangsdatum van de door lid/deelnemer gereserveerde dienst dient lid/deelnemer 50% van de reserveringswaarde te betalen aan Caesar Fitness + Spa Resort.

c. Indien de annulering wordt gedaan meer dan 48 uur voor de ingangsdatum van de gereserveerde dienst is lid/deelnemer niet gehouden enig bedrag te betalen aan Caesar Fitness + Spa Resort.

9.2 Annuleringen door Caesar Fitness + Spa Resort is bij gegronde redenen bevoegd Wellnessen/of beauty en/of health en/of horecaovereenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij gehouden is enige onkosten te vergoeden.

Artikel 10: Waardeborgsom en tussentijdse betaling

10.1 Caesar Fitness + Spa Resort kan te allen tijde van lid/deelnemer verlangen dat deze onder Caesar Fitness + Spa Resort deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus de eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. De ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerden dienen uitsluitend tot zekerheid voor Caesar Fitness + Spa Resort en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

10.2 Er kan telkens door Caesar Fitness + Spa Resort tussentijdse betaling verlangd worden van inmiddels verleende dienst(en).

10.3 Caesar Fitness + Spa Resort mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedragen terzake al dat gene wat lid/deelnemer uit welke hoofde ook aan hem is verschuldigd. Het overschot dient onverwijld door Caesar Fitness + Spa Resort lid/deelnemer te worden terugbetaald.

Artikel 11: Huisregels

11.1 Lid/deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en de algemene voorwaarden van Caesar Fitness + Spa Resort en hiernaar te handelen.

11.2 In geval van vragen met betrekking tot Caesar Fitness + Spa Resort dient lid/deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot een medewerker van Caesar Fitness + Spa Resort en in tweede instantie schriftelijk tot Caesar Fitness + Spa Resort.

11.3 De algemene voorwaarden en de huisregels van Caesar Fitness + Spa Resort staan op de website caesar-denhaag.nl en zijn gratis te downloaden.

Artikel 12: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Caesar Fitness + Spa Resort aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen lid/deelnemer en Caesar Fitness + Spa Resort locatie genoemd in de overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

12.3 Door inschrijving verklaart lid/deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Caesar Fitness + Spa Resort te kennen en te accepteren, opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met het inschrijfformulier als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

12.4 Caesar Fitness + Spa Resort is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art 5.1 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

nl_NLNederlands